بیمه زندگی‌و‌ سرمایه گذاری

بیمه های زندگی و سرمایه گذاری از رایج ترین و گسترده ترین رشته های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته می باشد. هدف اساسی بیمه های زندگی ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد.

مشخصات اصلی بیمه های زندگی عبارتند از :

  • تامین آسایش فکری و مالی استفاده کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
  •  ایجاد سرمایه با مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
  • حمایت از خانواده در شرایط ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
  •  سرمایه بیمه های زندگی جزو ماترک محسوب نمی شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف می باشد.

انواع بیمه های زندگی  (life insurance) قابل ارائه در بیمه ملت :

  • بیمه زندگی وسرمایه گذاری
  •  بیمه سپرده زندگی
  •  بیمه تحصیل فرزندان
  •  بیمه زندگی و بازخرید سنوات
  •  بیمه مستمری زنان خانه دار

برای خرید بیمه مسافرتی اینجا کنید.